ASCII ART skull – raccolta ASCII ART

       kYYYYY2Y2YYYYYY        
      kkkYYYYMYYY2YYYYYYYY       
     jkkkYYYYYYYYYYYYYY2YYYYY      
     kYkYYYYYY22YYYYYpYYYYYYkYY)     
    kkkkYYYYYYYYYYY2YYYY2Y2YYYYkY     
    jkkkkkYYYYYYYYY2YYYYYYYY2YY2YY     
    kkkkkYYYYYYYY2YYMYYYYY2YYYMYYY)    
    kk))?jkk)kYMYYYY2YYMYY)?)kkk))?    
   Ijj)?j   j?)YkYpYYYj)  ?kkj     
   jjj k))) )) ??Y)))Y)?) ))  j     
   j ))j) )kj ))))YkYY)? ))j)))))jj)    
   ))jjj)jjjkY))))k)))M?)) j)) j )    
   Yk)j)?jj?j?jjk]?  ]Yj?)jj)j)jj?j    
   ]kkkj) ) ?dkkY )Y )Yk)k ??jk)k    
    k) ?j)j ?k)M? kM )YYk ) j?kYY    
    j?jk ))YkkkYkYYkYkMY2YYYYkk)k?     
     jjj kkYYYYkkkYYYYYYYYY )      
      j) ))kkYYYYYYYYYYYYY jj      
      ) kkYkYYYY ))Y)YYYkYk)      
      jj  kjYY)Y]YMYkYYkpYYk      
      )jj) Y     kYYY)k      
      M2YYp kYk?Y]YkkjYYYYkk      
      ))j?j k )?j]kkYkkkkkd       
        ))jk)?kkkkkkkY)kY       
        jkjkkYYYYYpYkY)        
         )kk)YYYYYY)